top of page

תקנון אתר האינטרנט "הילה גבאי"

 1. שלום רב וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של הילה גבאי, אשר בבעלות והמופעלת בכתובת האינטרנט hilagabay.com (להלן: "האתר"). האתר הוקם ומנוהל על ידי הילה גבאי – מכון פרסונה, מרחוב משכית 22, א.ת הרצליה פיתוח (להלן: "הנהלת האתר").

 2. האתר משמש כאתר הבית של הגב' הילה גבאי, והוא כולל מידע אודות פעילותה של הנהלת האתר ופרסומיה, חנות וירטואלית ואתר סחר אלקטרוני לרכישה והזמנה של מוצרים ושירותים מגוונים, אתר להזמנה צפייה ושימוש בקורסים דיגיטליים, וכן משמש זירת פרסום בעבור בעלי עסקים, נותני שירותים וגורמים נוספים.   

 3. הנהלת האתר מאשרת לך גישה, עיון ושימוש באתר, בשירותי האתר, במידע ובתכניו בכפוף להסכמתך ואישורך לתנאים המפורטים להלן בתנאי שימוש אלו (להלן - "תנאי השימוש"). אתה מתבקש לקרוא היטב את תנאי השימוש שלהלן ולפעול על פיהם. האמור בתנאי שימוש אלו חל על כל שימוש שייעשה באתר וכל גישה או כניסה לאתר, על כל דפיו, שירותיו, המידע בו, תכניו והאפשרויות שבו, לרבות רכישות שיעשו באמצעות האתר ושימוש וצפייה בקורסים הדיגיטליים, והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר (ו/או בדפיו ו/או בשירותיו ו/או במידע ובתכנים המופיעים בו) ו/או לגשת לאתר ו/או להיכנס לאתר ו/או להזמין ולרכוש מוצר או שירות כלשהו באמצעות האתר ו/או לרכוש להזמין לצפות ולעשות שימוש בקורסים דיגיטליים באתר.

 4. באם אינך מסכים לתקנון האתר ותנאיו ו/או באם אינך בגיל המתאים ליצירת חוזה משפטי כביל או מנוע לקבל או להסכים לתנאים המפורטים להלן -  אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו לכל מטרה שהיא וכן אינך רשאי לבצע באתר ו/או באמצעותו הזמנה או רכישה של מוצרים או שירותים כלשהם ו/או לצפות או לעשות שימוש בקורס דיגיטלי כלשהו אשר מפורסם באתר.

 5. מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה, לפי שיקול דעתה, בלא צורך במסירת הודעה מראש או בדיעבד לך ובמידה ותחליט הנהלת האתר לעשות כן תקנון אתר מעודכן יפורסם באתר.

 6. מובן, שבמידה ואינך מסכים עם אחד מתנאי התקנון המעודכנים, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר, לרבות בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו, לכל מטרה שהיא. המשך השימוש ו/או הביקור ו/או העיון ו/או הצפייה ו/או הכניסה ו/או ההתחברות לאתר, לשירותיו, למידע בו ולתכניו, לרבות לביצוע הזמנות ורכישות באתר ו/או באמצעותו, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים ו/או לאחר פרסום מדיניות פרטיות עדכנית (לפי העניין), מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים ו/או למדיניות הפרטיות המעודכנת (לפי העניין) והתחייבותך לפעול על פיהם.

 7. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. בכל מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין האמור באתר או בפרסומים מטעם ובקשר לאתר לבין האמור בתקנון זה, יגבר ויחול האמור בתקנון זה.

 8. לכל שאלה או הבהרה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר למוצרי ושירותי הנהלת האתר, בקשר להזמנה ורכישה של מוצרים או שירותים באתר או באמצעותו, בקשר לצפייה ולשימוש בקורסים הדיגיטליים או בכל עניין אחר, הנך מוזמן לפנות אל הנהלת האתר באמצעות העמוד "צור קשר".

 9. תנאי השימוש וההשתתפות באתר ובשירותיו

  1. בעצם גלישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך ו/או עיונך באתר ושימוש בשירותיו, לרבות ברכישה והזמנת מוצרים ושירותים באתר ו/או באמצעות האתר ו/או ברכישה בהזמנה וצפייה ושימוש בקורסים הדיגיטליים באתר  -  הנך מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים לעיל ולהלן.

  2. אין לעשות באתר ושירותיו כל שימוש מסחרי זה או אחר אלא שימוש אישי בלבד.

  3. המוצרים והשירותים הנמכרים באתר (לרבות, מבלי לגרוע, הקורסים הדיגיטליים ומוצרי הקלפים) מוצעים לרכישה והזמנה לשימוש ו/או צפייה אישיים בלבד ע"י הרוכש למטרות אישיות בלבד. ככל וברצונך לרכוש ולהזמין את המוצרים המוצעים באתר בסיטונאות או לצורך מסחרי כלשהו, אנא פנה אל הנהלת האתר באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד "צור קשר".

  4. נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או שירותיו ו/או המוצרים והשירותים המפורסמים בו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או מפרסמים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי ו/או שיווקי לצד שלישי כלשהו (ולרבות, מבלי לגרוע, לגולשי האתר, למשתמשים בו ולמפרסמים באתר). אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי.

  5. אין לעשות באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע המופיע בו, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

  6. אתה מסכים לא להעביר, לא למסור, לא לאפשר גישה או שימוש, לא לתרגם, לא לעבד, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לצלם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור ולא לבצע בפומבי, תוכן כלשהו מתכני האתר ומתכני הקורסים הדיגיטליים ו/או שירות כלשהו משירותי האתר ו/או מידע כלשהו מהמידע המצוי והמפורסם באתר ובקורסים הדיגיטליים, בכל אמצעי שהוא ובכל מדיה כלשהי.

  7. השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו (ולרבות, מבלי לגרוע, בקורסים הדיגיטליים), ובמידע בו, תעשה על ידך אך ורק באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי ובשימוש אנושי וסביר. כמו-כן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשירותי האתר ו/או למתחמים הדורשים רישום באתר ו/או לשרתי האתר ו/או לכל חומר באתר או לקבצי מחשב באתר שלא כדין ו/או ללקט מהאתר מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה, בשירותיו, בתכניו (לרבות, מבלי לגרוע, בקורסים הדיגיטלים המאופסנים בו), אסורים.

  8. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה מסכים שלא לעקוף ו/או להשבית ו/או להפריע באמצעות דרך טכנולוגית ו/או אחרת, לאבטחה של שירותי האתר, תכני האתר, האתר ו/או המידע בו. כמו-כן יודגש שאתה מסכים שלא לעקוף ו/או להפריע ו/או לחדור לשירותי האתר ו/או לתכני האתר והמידע בו ו/או לאתר ו/או לחלקים באתר, שנמנעה ו/או הוגבלה הרשאתך ו/או אפשרותך לשימוש, לגישה, לכניסה, לצפייה ו/או לעיון בהם.

  9. בנוסף לסעדים המגיעים להנהלת האתר על פי כל דין, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ו/או לחסום ו/או להשעות ו/או להפסיק כניסה ו/או גישה ו/או שימוש של גולש מסוים ו/או משתמש רשום באתר ו/או מפרסם מסוים לאתר ו/או לתכניו ו/או לשירותיו (כולם או חלקם) ו/או למידע המופיע בו ו/או לקורסים הדיגיטליים -  באם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר אותו גולש, משתמש רשום או מפרסם לא מילא אחר מלוא התנאים לעיל ולהלן ובכל מקרה שהשימוש באתר, בתכניו, בקורסים הדיגיטליים, בשירותיו ובמידע המופיע באלו ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

  10. במקרה בו נמנעה ו/או הושעתה ו/או נחסמה ו/או הופסקה גישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך, במקרים האמורים דלעיל, הרי שאתה מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי מכל סוג ומין שהוא, כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

  11. הנהלת האתר רשאית לסרב למכור או להשלים עסקת הזמנה ורכישת של מוצרים או שירותים או קורסים דיגיטליים בכל עת וללא צורך בהנמקה מוקדמת ו/או בהודעה מוקדמת. הנהלת האתר רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או מוצר ו/או שירות ו/או קורס דיגיטלי להימנע מפרסומם בשלמותם או בחלקם, בכל עת, לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

 10. קורסים דיגיטליים

  1. הנהלת האתר מציעה לרכישה באתר ו/או באמצעותו, זכות שתאפשר למשתמש רשום בלבד (כהגדרתו להלן בתנאי השימוש), שימוש וצפייה בקורסים דיגיטליים, בהיקף ולפרק זמן מוגבל.

  2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות ורשאית בזאת לעדכן, להוסיף, לשנות, למחוק או לגרוע מהיצע הקורסים הדיגיטליים המוצעים לרכישה לשימוש ולצפייה (כולם או חלק מהם) באתר ובשירותיו, לשנות את אופן אספקתם הגישה והחיבור אליהם ו/או את אופן הרכב זמן והיקף זכויות השימוש והצפייה בהם ו/או מחיריהם, מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  3. השימוש והצפייה בקורס דיגיטלי תתאפשר אך ורק למשתמש רשום אשר רכש זכות לשימוש וצפייה בקורס, בהיקף ולפרק זמן מוגבל בהתאם לפרטי רכישתו והיא טעונה רישום לאתר לשם גישה למתחם קורס ייעודי, כפי המפורט להלן בתנאים אלו.

  4. בכפוף לתשלום מלא בעבור הקורס, אפשרות הגישה השימוש והצפייה בקורס הדיגיטלי תחל מיד עם רישומו של המשתמש כמשתמש רשום באתר והחל ממועד זה תחל תקופת זמן זכויות השימוש בקורס.

  5. המשתמש הרשום אשר קיבל גישה לקורס הדיגיטלי, מסכים ומתחייב בזאת כי הוא ישלם להנהלת האתר את מלוא התשלום בעבור הקורס הדיגיטלי אותו רכש, וזאת ללא תלות בשימוש ובצפייה בפועל בקורס הדיגיטלי ותכניו וגם אם בפועל הוא לא צפה ו/או יצפה ועשה ו/או יעשה בו שימוש כלשהו.

  6. אפשרות הגישה לצפייה, שימוש ועיון בקורס הדיגיטלי ותכניו, הינה אישית למשתמש רשום לשימושו הפרטי והאישי בלבד ולא ניתנת להעברה. כל משתמש רשום מאשר ומתחייב בזאת כי הוא לא יעביר לכל צד ג' כלשהו את פרטי הגישה האישיים שלו למתחם הקורס הדיגיטלי וכן מאשר ומתחייב בזאת כי לא יאפשר לצד שלישי אחר גישה ו/או התחברות למתחם הקורס הדיגיטלי באמצעות פרטי הגישה שלו כמשתמש רשום וכן לא יעביר או ימסור לכל צד ג כלשהו אחר תוכן, חומר או מידע כלשהו הקשור ו/או שניתן כחלק מהגישה לשימוש בקורס הדיגיטלי ו/או במסגרתו.

  7. יובהר בזאת ומשתמש רשום מסכים מפורשות בזאת כי הנהלת האתר לא תהייה אחראית באשר להתאמתו של קורס דיגיטלי ו/או תוכן מתכניו לצרכיו ו/או למטרותיו של משתמש רשום ולא תהא למשתמש הרשום בעניין זה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי.

  8. מובהר בזה כי אין באמור בקורסים הדיגיטליים ו/או בתוכניהם ו/או חומריהם, משום המלצה, עצה מקצועית, חוות דעת, ייעוץ פסיכולוגי או ייעוץ אחר בין לגבי שיטות טיפול מסוימות, בין באשר להמלצה לדרך או אופן טיפול ובין לכל נושא אחר וכל שימוש או הסתמכות על הקורסים הדיגיטליים, תוכניהם וחומריהם– הם באחריות הבלעדית של המשתמש הרשום ומהווים ויתור על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

  9. אתה מתחייב בזאת שלא להציב את האתר, שירותי האתר, הקורסים הדיגיטליים, תכני האתר ותכני הקורסים הדיגיטליים ו/או כל מידע הקשור לאלו (כולם ו/או חלקם), בתוך מסגרת של אתר או אפליקציה אחרים (Framing), או כחלק מאתר או אפליקציה אחרים (mirror), או כחלק משירות של צד שלישי אחר, וזאת אלא אם נתקבלה הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של הנהלת האתר לכך.

 11.   העדר אחריות

  1. הגלישה והשימוש בתכני האתר, בשירותיו, בקורסים הדיגיטליים, ובכל רכיביו ותכניו של האתר ושירותיו השונים (לרבות הקורסים הדיגיטליים), ולרבות הזמנה ורכישה של מוצרים שירותים וקורסים באתר ובאמצעותו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לעשות באתר שימוש סביר וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או תוכן ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש או למשתמש הרשום, לצרכיו ו/או למטרותיו.

  2. האתר, שירותיו, הקורסים הדיגיטליים ותוכניהם - מוצעים וניתנים למשתמשים ולמשתמש רשום כמות שהם (As Is). המשתמש והמשתמש הרשום מודע ומסכים לכך כי הנהלת האתר לא יכולה להתחייב ואינה מתחייבת כי לא יפלו באתר, בשירותיו, בקורסים הדיגיטליים, בתכניהם ובמידע בהם - אי דיוקים כלשהן, טעויות (בין טכניות ובין טעויות בתוכן ובמידע עצמו), שיבושים, השמטות או כי תוכן, מידע ושירות כלשהו המפורסמים באלו יתאימו לצרכיו או למטרותיו של משתמש או משתמש רשום כלשהו.

  3. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים ו/או מוצרים ו/או קורסים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר, שירותיו והקורסים הדיגיטליים למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש והמשתמש הרשום מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו לעשות שימוש באתר, בשירותיו, בקורסים הדיגיטליים המוצעים בו ובתכניו ו/או בבואו להסתמך על תכני ושירותי האתר ו/או בבואו לרכוש ולהזמין מוצרים, שירותים וקורסים באתר ו/או באמצעותו ו/או בבואו לצפות ולהשתמש בקורסים דיגיטליים באתר.

  4. הנהלת האתר לא תהא אחראית ולא תישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, עקיף או ישיר, כספי, נפשי, גופני או אחר, אשר ייתכן וייגרם למשתמש או למשתמש רשום כלשהו ו/או למי מטעמם כתוצאה ו/או בעקבות ו/או באמצעות שימוש המשתמש או המשתמש הרשום ו/או הסתמכותם ו/או צפייתם ו/או עיונם ו/או שימושם באתר, בשירותי האתר, בתכני האתר, במידע באלו ו/או בקורסים הדיגיטליים או בתוכניהם וחומריהם - כולם או חלקם.

  5. המשתמש והמשתמש הרשום מודע ומסכים לכך כי הנהלת האתר אינה נושאת באחריות כלשהי לתוכן של מוצרי הקלפים או של כל מוצר אחר המוצע למכירה באתר ובאמצעותו ואשר נוצר על ידי צד ג' ולפרסומים כלשהם אחרים המתפרסמים ו/או אשר יתפרסמו באתר, בשירותיו ובתכניו ע"י צדדים שלישיים.  פרסומן של מודעות פרסומת, או העמדת מוצרים (לרבות מוצרי הקלפים) למכירה ורכישה באתר ובאמצעותו בשום מקרה, לא יהוו המלצה, מתן חסות, עידוד, הבעת דעה, ייעוץ, חוות דעת, סקירה או הכוונה מצידה של הנהלת האתר להשתמש ו/או לרכוש את השירותים או המוצרים המפורסמים ו/או המוצעים למכירה באתר.

  6. הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, הנהלת האתר רשאית להשבית את האתר, שירותיו (לרבות, הקורסים הדיגיטליים) ותכניהם - כולם או חלקם - לצורך תחזוקתם, עדכונם, שדרוגם או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

  7. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי האתר, תכניו, שירותיו, הקורסים הדיגיטליים ותוכניהם - לא יופרעו, יינתנו כסדרם, בבטחה, בלא הפסקות או הפרעות וכי הם חסינים מפני פריצה או גישה בלתי מורשית כלשהי. לפיכך, הנהלת האתר לא תהא אחראית לאי נוחות, עוגמת נפש או לכל נזק, ישיר או עקיף או אחר, עקב התרחשות אחד מהמקרים המנויים בסעיף זה.

  8. הנהלת האתר תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לחדול מלאפשר את השימוש באתר, שירותיו, תכניו, הקורסים הדיגיטליים ותוכניהם, והמידע של אלו -באופן זמני או לצמיתות, ובמקרים אלו הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי נוחות, עוגמת נפש או לכל נזק, ישיר או עקיף או אחר במקרה כגון דא.

 12. רישום לאתר

  1. בשלב זה ולמעט כפי האמור להלן בסעיף 37, על מנת ליהנות מהמידע באתר והשירותים המוצעים בו וכן על מנת לבצע הזמנות ורכישות של מוצרים באתר ו/או באמצעותו, אין צורך לבצע רישום לאתר. עם זאת הנהלת האתר שומרת על זכותה לדרוש בהמשך רישום לאתר לצורך קבלת גישה למידע ותכנים ו/או לרכישת מוצרים ושירותים באתר ובאמצעותו ואז יפורסמו תנאים מעודכנים לתנאי שימוש אלו.

  2. אשר לקורסים הדיגיטליים –הגישה ו/או הכניסה ו/או הצפייה בקורסים הדיגיטליים, בתוכניהם ובשירותיהם מוגבלת ותינתן ותתאפשר אך ורק למשתמש רשום, אשר לו תתאפשר, בהתאם לתנאי שימוש אלו, גישה למתחם קורס דיגיטלי.

  3. "משתמש רשום" הינו משתמש אשר רכש זכות צפייה ושימוש בקורס דיגיטלי, בהיקף ולזמן מוגבלים בהתאם לאפשרויות המוצעות באתר, שילם את מלוא התמורה בהתאם למחירים המעודכנים באתר במועד הרכישה, ובכפוף להסכמתו לתנאי שימוש אלו ניתנה לו מאת הנהלת האתר האפשרות להירשם למתחם קורס דיגיטלי בו תתאפשר לו לאחר התחברות עם שם משתמש וסיסמא אישיים זכות שימוש מוגבלת בהיקף ובזמן לצפות בקורס הדיגיטלי אליו רכש גישה ושימוש, לצרכיו הפרטיים ולשימושו האישי.

  4. רישיון השימוש והצפייה שניתן למשתמש רשום לעשות שימוש בקורס הדיגיטלי אותו רכש - הינו רישיון אישי, פרטי, מוגבל בהיקף ובזמן ובהתאם לתנאי רכישת הקורס, בלתי עביר, אינו בלעדי ואינו סימולטני (כלומר, ניתן לשימוש ע"י משתמש רשום רק במכשיר סלולרי אחד / עמדת מחשב אחת בו זמנית) ואשר ניתן למשתמש רשום לשימוש במכשיר הסלולרי או בעמדת המחשב אשר בבעלותו ובשימוש בשם המשתמש ובסיסמא האישית של המשתמש הרשום – וזאת לצרכיו האישיים והפרטיים ולמטרה אישית בלבד.

  5. רישום מוקדם לגישה ושימוש בקורס דיגיטלי  - על מנת להתחבר למתחם הקורס הדיגיטלי על משתמש רשום לבצע רישום מוקדם לאתר וליצור לעצמו שם משתמש וסיסמא וכן למסור פרטים אישיים, כגון: שמו המלא, עיסוק מקצועי, טלפון, אימייל, ושם בית עסקו. שם המשתמש והסיסמא ישמשו משתמש רשום בעת השימוש החוזר באתר לשם צפייה ושימוש בקורס הדיגיטלי ובהתאם לזכות השימוש שנרכשה על ידו.

  6. מובהר כי על הפרטים שימסרו ע"י משתמש רשום במהלך הליך ההרשמה, להיות נכונים, מדויקים ואמיתיים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או כוזבים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למשתמש יגרמו לביטול ולהסרת חשבון המשתמש על כל נתונים אודותיו, זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת. מובהר כי שם המשתמש והסיסמא, כמו גם זכות הגישה השימוש והצפייה בקורס הדיגיטלי,  הנם אישיים ואינם ניתנים להעברה ואין לשתף בהם כל אדם או גוף אחר ו/או לתת הרשאה ו/או זכות גישה, מלאה או חלקית, לשימוש כלשהו.

  7. מבלי לגרוע מכל זכות או סעד המוקנים להנהלת האתר על פי דין, בכל מקרה של הפרת סעיף זה, תהיה הנהלת האתר רשאית להסיר לאלתר את חשבון המשתמש ולמנוע גישת המשתמש לקורס הדיגיטלי או לשירותיו האחרים של האתר זאת ללא הודעה מראש.

  8. כל פעילות בחשבון וכן כל פעילות באתר, בשירותיו ובתכניו, לרבות בקורס הדיגיטלי, הנה באחריות המשתמש בלבד. הנהלת האתר תהיה רשאית למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לשירותיו ו/או לקורס הדיגיטלי ו/או לחשבונו ו/או להזמנה ורכישה של מוצרים ושירותים, בכל עת לפי שיקול דעתה המלא ולא תהיה לה כל אחריות בקשר לכך. כן תהיה הנהלת האתר רשאית למסור מידע אודות פעילות משתמשים לצדדים שלישיים ולהסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו לפי שיקול דעתה וללא מתן הודעה על כך. 

 13. תהליך הרכישה של מוצרים שירותים וקורסים דיגיטליים באתר

  1. הנהלת האתר נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להגן על פרטיותם של הגולשים באתר ועל חסיון המידע המוזן אליו.

  2. ביצוע עסקאות באתר תתאפשר באמצעות מערכת סליקה שתופעל באתר. כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע.

  3. לצורך ביצוע הרכישה של מוצרים, שירותים או קורסים דיגיטליים באתר תידרשו למלא טופס הזמנה ולספק בו את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא"ל, טלפון נייד, כתובת למשלוח, תנאי המשלוח, שם בית העסק, מספר ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.

  4. על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הזמנה להיות אמיתיים ומדויקים. האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד מזמין אשר מסר פרטים כוזבים ו/או מפוברקים ו/או שגויים ושיבש את הליך ההזמנה ורכישת המוצרים, השירותים והקורסים הדיגיטליים. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו נודע לאתר על מסירת פרטים שגויים או כוזבים תבוטל ההזמנה ואם נודע להנהלת האתר אודות מתן פרטים כוזבים או שגויים לאחר שניתנה הגישה ואפשרות השימוש והצפייה בשירות משירותי האתר ו/או בקורס דיגיטלי, תיחסם הגישה לאלתר וזאת מבלי שתהא למשתמש או למשתמש הרשום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי הנהלת האתר.

  5. אשר להזמנת מוצרים באתר - בשלב זה הזמנה ורכישה של מוצרים באתר וכן אספקתם תבוצע באזורי הפעילות אשר מפורטים באתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת המוצרים כאמור על ידי הנהלת האתר או מי מטעמם לבית המזמין. הנהלת האתר שומרת על זכותה להרחיב או לצמצם את אזורי הפעילות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומומלץ להתעדכן באתר מעת לעת לגבי אזורי הפעילות.  

  6. לתשומת הלב, כי הנהלת האתר מעדכנת את המוצרים השירותים והקורסים הדיגיטליים המוצעים והמופיעים באתר מעת לעת, מוסיפה או מחסירה פרטים, מסירה מוצרים שאזלו מן המלאי ומעדכנת ומשנה את מחירי המוצרים השירותים והקורסים הדיגיטליים, מעת לעת ולפי שיקול דעתה. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות בין הצבעים המופיעים בתמונות ובין המוצרים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב ולפיכך הצילומים הינם להמחשה כללית בלבד ואינם מחייבים. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

  7. הנהלת האתר רשאית, בכל עת, לשנות, להוסיף, לגרוע או לעדכן את היצע, מגוון וסוגי המוצרים המוצגים והמוצעים באתר להזמנה ולרכישה, לפי שיקול דעתה. יתרה על כן יובהר, כי ייתכן ובאתר ו/או בתכניו, יוצגו ו/או יפורסמו מוצרים שאינם מצויים כעת במלאי הנהלת האתר.  לפיכך, מובן כי במקרה כזה לא תתאפשר הזמנה ו/או רכישה של מוצר או שירות שאינו נמצא במלאי הנהלת האתר וככול שתבוצע הזמנה למוצר החסר במלאי היא לא תאושר ולא תחויב בגין הזמנת המוצר החסר במלאי.

  8. הנהלת האתר רשאית, בכל עת, לשנות, להוסיף, לגרוע או לעדכן את היצע, מגוון וסוגי השירותים והקורסים הדיגיטליים המוצגים והמוצעים באתר להזמנה ולרכישה (לרבות היקף וזמן והרכב זכויות השימוש באלו), לפי שיקול דעתה.

  9. הנהלת האתר רשאית, בכל עת לפרסם מוצרים שירותים וקורסים דיגיטליים במחירי מבצע בהתאם לכללי והוראות הדין לגבי פרסום מבצעים. מוצרים שירותים וקורסים דיגיטליים המוצגים או מפורסמים באתר, במחירי מבצע, יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע עדיין בתוקף גם במועד התשלום בגין המוצר, השירות או הקורס ובכפוף לכך שהמוצר קיים במלאי הנהלת האתר.

  10. אישור הזמנת המוצרים, השירותים והקורסים הדיגיטליים באתר, ישלח אל כתובת המייל שהזנת רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי על התשלום. עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה איננה מהווה אישור כי הרכישה בוצעה. במידה ואינך מקבל אישור במייל כי ההזמנה בוצעה אנא פנה אל שירות הלקוחות בהתאם לפרטי יצירת קשר באתר.

  11. אשר למשלוח המוצרים - שיטות משלוח ההזמנה (דואר, שליח עד הבית, Boxit וכיוצא באלו) ו/או האפשרות לבצע משלוח עצמי של ההזמנה וכן זמני האספקה, אזורי הפעילות, זהות גוף השילוח ומחירי השליחות יפורטו באתר. הנהלת האתר שומרת על זכותה לקבוע כי הזמנות ממחיר שיקבע על ידה לא יחויבו בדמי משלוח וכן לשנות את שיטות המשלוח, גופי השילוח ומחירי השליחויות הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.  

  12. יתכנו עיכובים ואיחורים באספקת המוצרים, השירותים והקורסים הדיגיטליים, מלוחות הזמניים בשל בעיות מזג אוויר, כוח עליון, השבתות ושביתות, פרעות, מגיפות וכיוצא באלו וכן מסיבות נוספות שאינן בשליטת הנהלת האתר ולא תהייה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי מכל סוג ומין שהוא, כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה במקרים האמורים בסעיף זה.

  13. במקרה בו בעת מסירת משלוח מוצרים הלקוח לא ענה פעמיים לניסיונות ליצור איתו קשר יוחזר המשלוח להנהלת האתר ותתואם הזמנה חדשה מול הלקוח בגינה יחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח בשנית.

  14. עם אספקת המוצרים השירותים והקורסים שהוזמנו ונרכשו על ידך, עליך לבדוק תכולת המשלוח אל מול חשבונית הרכישה. במקרה שתתגלה על ידך אי התאמה בין חשבונית הרכישה למוצרים, השירותים או הקורסים שסופקו או אי שביעות רצון אחרת, אתה נדרש להודיע על כך להנהלת האתר בהקדם האפשרי ממועד אספקת המשלוח ו/או אפשרות הגישה והשימוש בשירות או בקורס הדיגיטלי, באמצעות טופס צור קשר באתר או באמצעות הפרטים המפורטים.

 14. מדיניות ביטול

  1. האתר מכבד את כל חוקי הצרכנות ופועל לפיהם. אין באמור להלן כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצרכן מכוח חוק הגנת הצרכן (להלן: "החוק"), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות") ו/או מכל הוראה אחרת.

  2. ביטול רכישת מוצרים באתר - במידה ולאחר ביצוע עסקה לרכישת מוצרים באתר אתם מעוניינים לבטלה, תוכלו לעשות זאת החל מיום עשיית העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר ורק במקרה בו אריזת המוצר לא נפתחה, הוא לא נפגם ולא נעשה בו שימוש כלשהו. ביטול של עסקה לרכישת מוצר יש לעשות בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת המפורטת בפרטי יצירת קשר. בהודעה הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן את העתק החשבונית שנשלחה.

  3. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול, תתואם הדרך להחזרת המוצרים על ידי המזמין ועם החזרתם ובדיקת החברה כי אריזתם לא נפתחה, אלו לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש על ידי הצרכן, יזוכה כרטיס האשראי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הקנייה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם ובתוספת עמלת הסליקה המשולמת על ידי החברה לחברות כרטיסי האשראי.

  4. במידה והביטול של המזמין נובע עקב פגם או אי-התאמה בנכס כמשמעותם בסעיף 14ה(א) לחוק או עקב נסיבות אחרות המנויות בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו דמי ביטול ועל הלקוח לפרט את הפגם ו/או אי ההתאמה בכתב באמצעות דוא"ל לכתובת המפורטת בפרטי יצירת קשר.

  5. ביטול רכישת קורס דיגיטלי –  האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ"י הוראות הדין לא יחול על השירותים והטובין הקבועים בסעיפים 6(א)(7) ו-6(א)(8) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010. כלומר, זכות הביטול לא תחול לגבי קורסים דיגיטליים אשר למשתמש הרשום הייתה גישה ו/או אפשרות לעיון שימוש וצפייה בהם ובמקרה כזה בביטול רכישת זכות שימוש בקורס דיגיטלי לא יושב למשתמש הרשום סכום כלשהו.

 15. נוהל הודעה והסרה

  1. באתר תכנים וחומרים שמתקבלים ממפרסמים ו/או שותפים ו/או גורמים נוספים, לרבות חוות דעת ותוכן שיווקי ופרסומי המועלים לאתר בהתאם להצהרתם כי המידע הנו נכון והתכנים והחומרים אינם מפרים כל זכות של צד שלישי ובפרט כי התכנים והחומרים אינם מפרים זכויות יוצרים ופרטיות של מצולמים. אין באפשרות הנהלת האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.

  2. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. האתר יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ"י כל דין.

 16. מפרסמים באתר

  1. האתר עשוי לאפשר לבעלי עסקים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר ו/או מוצרים למכירה באתר ו/או באמצעותו (להלן: "המפרסמים").

  2. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם. אין הנהלת האתר מחווה עליהם דעה או המלצה כלשהי ואין הנהלת האתר יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם, דיוקם, שלמותם ומהימנותם והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין פרסומים אלו ו/או בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים וכן הנהלת האתר לא תהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.

  3. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור האתר אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.

  4. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר ו/או מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר - אין משמעו כי הנהלת האתר או מי מטעמה מעודד או ממליץ על המפרסם, המוצר או על השירות המפורסמים. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע ו/או ירכשו מוצר או שירות באתר ובאמצעותו. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי או מוצרים לשימוש מקצועי כלשהו.

  5. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת, אם וככול יפורסמו באתר (ו/או בתכניו, במידע בו ו/או בשירותיו), כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.

 17. מדיניות פרטיות - הגנת הפרטיות ושימוש במידע

  1. האתר מכבד את פרטיותם של הגולשים באתרו ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של האתר, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות הגולשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.

  2. בעת הרשמת משתמש רשום לאתר, בעת הגלישה והשימוש באתר ושירותיו וכן בעת וביצוע הזמנות ורכישות באתר אתם נדרשים למסור פרטים אישיים, הכוללים שמכם המלא, מען ודרכי התקשרות עימכם. אתם מצהירים כי פרטים אלה ניתנים מרצונכם החופשי ובהסכמתם וכי ידוע לכם שפרטים אלו, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של הנהלת האתר. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים באתר, לא לעשות שימוש בשירותי האתר המחייבים מתן פרטים (לרבות לא להזמין או לבצע באמצעות האתר רכישות כלשהן) וכן לא להירשם כמשתמש רשום באתר.

  3. מובהר עוד כי לצרכי גישה לקורס הדיגיטלי, על משתמש לבצע רישום לאתר ולמסור במסגרת זו פרטים. המשתמש אינו חייב לעשות כן ואולם באם המשתמש רשום לא ימסור פרטים אשר יתבקש באתר בעת הרשמתו, הוא לא יוכל יהיה לגשת, לצפות ולעשות שימוש בקורס דיגיטלי אותו רכש או בשירותים ותכנים אחרים המאופשרים לשימוש רק למשתמש רשום.

  4. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.

  5. בשימושך באתר וכן בהזמנות ורכישות באתר ובאמצעותו על ידך, אתה מסכים מפורשות לכך שהנהלת האתר תהייה רשאית לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או קורסים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של הנהלת האתר או שותפיה העסקיים וכל מידע אחר בו סבורה הנהלת האתר כי תמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או הזמנה ורכישת המוצרים, השירותים והקורסים על ידך. בידך הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

  6. בנוסף, בזמן הגלישה והשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו, בקורסים הדיגיטליים, ובמידע ובתכנים באלו, ייתכן ויצטבר במאגרי המידע של החברה מידע על הרגלי הגלישה שלך, אשר יכלול, בין היתר: את התכנים והשירותים בהם התעניינת, הדפים באתר בהם צפית, הפרסומות שקראת וצפית בהן, כתובת האינטרנט (כתובת IP) ממנה ניגשת לאתר, המיקום הגיאוגרפי ממנו נגשת לאתר, כמה זמן שהית באתר בשירותיו ובכל אחד מדפיו, ואילו פעולות ביצעת בו. מידע זה יישמר במאגרי המידע של הנהלת האתר.

  7. למעט המידע אשר נמסר על ידך מרצונך החופשי ובהסכמתך להנהלת האתר על דרך של מילוי פרטיך באתר ובשירותיו, רישומך כמשתמש רשום וביצוע רכישות והזמנות באמצעות האתר, אשר מידע זה מזהה אישית אותך, שאר המידע אשר נצבר על ידי הנהלת האתר הינו ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את רמת השירותים והתכנים המוצעים על ידי הנהלת האתר וליצירת שירותים, פרסומים ותכנים חדשים בהתאם להתעניינות הגולשים.

  8. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. במקרה הצורך, ייתכן ומידע סטטיסטי, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי, יועבר לשם ניתוח לצד שלישי, למען המשך פיתוחו ותפעולו השוטף של האתר, שירותיו ושל פעילות הנהלת האתר.

  9. נוסף על האמור, האתר עושה גם שימוש בקבצי COOKIES ("עוגיות") של צדדים שלישיים (בין היתר, Google, Facebook ואחרים)- וזאת על מנת ליידע את הנהלת האתר אודות התנועה באתר, על מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט ושירותים המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר.

  10. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר וכן לא לבצע בו או באמצעותו הזמנה ורכישה של מוצר, שירות או קורס כלשהו.

  11. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על הגולשים באתר, אשר מזהה אותם ספציפית, אלא במקרים הבאים: (א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של האתר, שירותיו ותכניו וביצוע ואספקה של הזמנות ורכישות שבוצעו באמצעות האתר; (ב) במידה שמשתמש או משתמש רשום הפר את תנאי השימוש של האתר; (ג) במידה שמשתמש (לרבות משתמש רשום) ביצע באתר ו/או באמצעותו דבר עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או הדחה לדבר עבירה על חוקי מדינת ישראל; (ד) באם תתקבל דרישה בצורת צו שיפוטי מרשויות החוקיות המוסמכות לכך להעביר מידע אודות משתמש (לרבות משתמש רשום) אליהם או לצד שלישי מטעמם; (ה) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש ((לרבות משתמש רשום)  ו/או מי מטעמו לבין הנהלת האתר ובאי כוחה ו/או בין משתמש (לרבות משתמש רשום)  ו/או מי מטעמו לבין מפרסם באתר; (ו) במקרה והנהלת האתר תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודות משתמש (לרבות משתמש רשום)  בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש של המשתמש (לרבות המשתמש הרשום) או של צד שלישי אחר.

  12. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את המידע המצטבר באתר לכל גוף או חברה נוספת הנמצאת בשליטתה ו/או בשליטת מנהליה של הנהלת האתר, בתנאי שהמידע יישמר ויטופל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שהנהלת האתר תחליט למכור את פעילות האתר ו/או את האתר לגוף מסחרי אחר תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגרי המידע של האתר לאותו גוף מסחרי בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו יישמרו ויהיו מקובלים על אותו גוף מסחרי עימו היא תתקשר.

  13. הנהלת האתר נוקטת באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת ואינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר, בשירותיו, בתכניו ובקורסים הדיגיטליים שבו, לרבות לא לעשות הזמנות או רכישות כלשהן באתר או באמצעותו.

 18. קישורים (LINKS)

  1. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע בו, אינם מהווים ערובה לכך שהאתרים פעילים ולתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, אמינותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין והנהלת האתר רשאית לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר עקיף או אחר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, כתוצאה מהשימוש או מההסתמכות על התכנים, השירותים והמידע המופיע באתרים אלו ו/או בשל תנאי השימוש שלהם ו/או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. כל כניסה ו/או שימוש לאתרים אחרים שאינם בבעלות הנהלת האתר תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לאתרים אלו ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאין להנהלת האתר כל אחריות בגינם.

 19. קניין רוחני

  1. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר (לרבות, מבלי לגרוע, בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו), בקורסים הדיגיטליים המפורסמים ו/או המוצעים לרכישת זכות שימוש בהם באתר ו/או באמצעותו, בתכני האתר, בתכני וחומרי הקורסים הדיגיטליים, במידע באתר בשירותיו ובקורסים הדיגיטליים, בשירותי האתר, במוצרים השירותים והקורסים המוצעים להזמנה או רכישה באתר ובכל תוכן הכלול בהם  (להלן: "נכסי קניין רוחני"), הינם הינן וימשיכו להיות בבעלות מלאה של הנהלת האתר ו/או בבעלות צד שלישי שהרשה להנהלת האתר להשתמש בו. סימן המסחר "פרסונה Persona" הוא סימן מסחר רשום בבעלותה של הנהלת האתר (להלן: "סימני הנהלת האתר").

  2. אין לעשות כל שימוש בנכסי קניין רוחני של הנהלת האתר ו/או בסימני הנהלת האתר, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב ומראש מאת הנהלת האתר. אין להעתיק, להוריד, לשכפל, לצלם, לתרגם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה (ו/או מתכניו, שירותיו והמידע בו), מהקורסים הדיגיטליים (ו/או מתוכניהם, חומריהם ו/או הקשור בהם), לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של הנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם וככל שתינתן).

  3. אתה מאשר כי לא תעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, בניגוד לדיני קניין רוחני ו/או בלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע או להפר את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ו/או של צד שלישי אחר.

 20. יצירת קשר

  1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.

  2. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר", הן בדואר אלקטרוני לכתובת hilagabay@gmail.com והן באופן טלפוני בשעות הפעילות (א'-ה' בין השעות 9:00- 19:00) למספר טלפון: 052-3292106.

  3. כתובתנו למשלוח דואר הינו: הילה גבאי, מכון פרסונה, משכית 22, א.ת הרצליה פיתוח.

 21. שונות

  1. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש או בדיעבד.

  2. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את האתר לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו ושירותיו, לרבות הקורסים המוצעים בו, באופן מלא, חלקי או בכל דרך אחרת כפי שתראה לנכון, בכל עת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.

  3. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

  4. כל עילה משפטית הנובעת מהפעילות ו/או השימוש באתר, בשירותי האתר, בקורסים הדיגיטליים, בתכני האתר, בפרסומים בו, במידע בו ומהזמנות והרכישות באתר או באמצעותו, לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאי שימוש אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.

  5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי שימוש אלו יישארו בתוקפם.

  6. רישומי מערכות המחשוב של הנהלת האתר, בדבר הפעולות המתבצעות על ידך באתר ו/או בשירותיו ו/או בקורסים הדיגיטליים ו/או בתכני האתר ו/או בכל רכיב באתר, ולרבות בדבר כך כי אשרת את תנאי שימוש אלו ובדבר הזמנותיך ורכישותיך באתר ובאמצעותו ו/או בדבר גישתך שימושך וצפייתך בקורסים הדיגיטליים ו/או תוכניהם, יהוו ראייה לנכונות הפעולות וכן ראייה בדבר אישורך לתנאי שימוש אלו – וזאת, אלא אם הוכח אחרת על ידך.

bottom of page